Get Adobe Flash player

Zasady zwrotu kosztów zakwaterowania w PUP Sulęcin

Podstawa prawna:

art. 45 ust. 2   ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.  poz. 645 z późn. zm.)

§ 1

Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

§ 2

Do wniosku o refundację kosztów zakwaterowania należy dołączyć :potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy najmu lokalu,potwierdzoną za zgodność kserokopią umowy o pracę*,potwierdzoną za zgodność kserokopią dowodu osobistego.

Do miesięcznych rozliczeń kosztów należy każdorazowo dołączać:oryginał faktury VAT, rachunku lub  oświadczenie najemcy o otrzymaniu należności za kolejne miesiąceuwierzytelnioną kserokopię listy płac wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia lub raport imienny ZUS (RMUA lub RCX) za miesiąc, którego dotyczy rozliczenie lub zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia.

§ 3

Refundacja przyznawana będzie nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku i wynosić będzie 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 400 zł. miesięcznie.

§ 4

O rozpatrzeniu wniosku powiatowy urząd pracy powiadamia wnioskodawcę na piśmie w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

§ 5

Wypłata dokonywana będzie z dołu, za okresy miesięczne na rachunek osobisty wnioskodawcy lub w banku    obsługującym urząd w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy , nie później niż  w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który refundacja jest wypłacana.

UWAGA:

Osoba zainteresowana może pobrać wniosek na Sali Obsługi Bezrobotnych

*dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę.

Więcej informacji można uzyskać
osobiście w pokoju  nr 2
pod nr telefonu 95 755 2336 w. 13

Wniosek o dokonanie zwrotu kosztów zakwaterowania.pdf
Data modyfikacji: 2016-11-15     ||    Wielkość: 186.54 KB    ||    Pobrany: 374          Pobierz

Wniosek o dokonanie zwrotu kosztów zakwaterowania.rtf
Data modyfikacji: 2016-11-15     ||    Wielkość: 41.45 KB    ||    Pobrany: 270          Pobierz

Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztow zakwaterowania.pdf
Data modyfikacji: 2016-04-08     ||    Wielkość: 75.89 KB    ||    Pobrany: 285          Pobierz

Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania.rtf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 30.13 KB    ||    Pobrany: 263          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd