Get Adobe Flash player

ZARZĄDZENIE nr 16/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, odbywania zajęć z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, odbywania prac społecznie użytecznych oraz uczestnictwa w szkoleniu.

§ 1

 1. Zwrot kosztów przejazdu następuje w oparciu o przepisy art. 41 ust.4b i art. 45 ust.1 i ust.5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 2. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, odbywania zajęć z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, odbywania prac społecznie użytecznych oraz uczestnictwa w szkoleniu osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, została skierowana do odbywania prac społecznie użytecznych lub szkolenie, i dojeżdża do tych miejsc;
  2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 3. Osoby ubiegające się o zwrot kosztów przejazdu zobowiązane są do złożenia stosownego wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu następuje w okresach miesięcznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, za okres nie przekraczający trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

§ 2

Zasady rozliczania poniesionych kosztów w związku z przejazdem publicznymi i prywatnymi środkami transportu

 1. Dowodem poniesienia wydatków związanych z przejazdem publicznymi i prywatnymi środkami transportu są:
  1. lista obecności w pracy, na stażu, przygotowaniu zawodowym, zajęciach z zakresu poradnictwa bądź pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, na szkoleniu;
  2. bilet lub inny dokument poświadczający wysokość opłaty na danym odcinku trasy.
 2. Refundacja poniesionych wydatków następuje do wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu na danej trasie, proporcjonalnie do ilości dni pracy, uczestnictwa na stażu, przygotowaniu zawodowym, na zajęciach z zakresu poradnictwa bądź pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz udziału w szkoleniu.

§ 3

Zasady rozliczania poniesionych kosztów w związku z przejazdem samochodem prywatnym

 1. Dowodem poniesienia wydatków związanych z przejazdem samochodem prywatnym są:
  1. lista obecności;
  2. oświadczenie o dojeździe własnym środkiem transportu wraz ze wskazanym numerem rejestracyjnym samochodu własnego lub użytkowanego oraz informacją o koszcie dojazdu na tej samej trasie publicznym środkiem transportu, lub
  3. oświadczenie złożone przez osobę, z którą ubiegający się o zwrot kosztów podróżuje, zawierające informację o ponoszonych kosztach.
 2. O refundację mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które rzeczywiście poniosły wydatek związany z przejazdem (np. zakupiły paliwo do samochodu).
 3. Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3, należy dołączyć: w przypadku właściciela pojazdu- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz kserokopię prawa jazdy, a w przypadku pojazdu stanowiącego własność innej osoby - dodatkowo kserokopię umowy użyczenia pojazdu lub innej umowy dającej prawo korzystania z pojazdu.
 4. W przypadku nie posiadania prawa jazdy przez osobę ubiegającą się o zwrot kosztów przejazdu do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3, należy dołączyć oświadczenie potwierdzające tę okoliczność, jak również brak możliwości korzystania z publicznych lub niepublicznych środków transportu, oraz oświadczenie złożone przez osobę, z którą ubiegający się o zwrot kosztów podróżuje, zawierające informację o ponoszonych przez ubiegającego się o zwrot kosztach związanych ze wspólnym podróżowaniem, pojazdem prywatnym stanowiącym własność dowożącego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 5. Refundacja poniesionych kosztów następuje do wysokości ceny biletu najtańszego publicznego środka transportu obowiązującej na danej trasie, proporcjonalnie do ilości dni pracy, uczestnictwa na stażu, przygotowaniu zawodowym, na zajęciach z zakresu poradnictwa bądź pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz uczestnictwa w szkoleniu.

§ 4

 1. Refundacji poniesionych kosztów dokonuje się w następujących wysokościach:
  1. dla osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - w wysokości do 50% kwot, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 5;
  2. dla osób uczestniczących w szkoleniu indywidualnym – zwrot następuje według odrębnych zasad,
  3. dla pozostałych uprawnionych - w wysokości do 100% kwot, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 5;

§ 5

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12.2010 r.
 2. Traci moc Zarządzenie nr 11 Dyrektora PUP w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego z dnia 01.08.2005 r.

 

Wniosek o zwrot rozliczenie kosztów dojazdu.pdf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 134.67 KB    ||    Pobrany: 2,188          Pobierz

Wniosek o zwrot rozliczenie kosztów dojazdu.rtf
Data modyfikacji: 2016-04-07     ||    Wielkość: 70.34 KB    ||    Pobrany: 1,668          Pobierz

Oświadczenie dowożonego.pdf
Data modyfikacji: 2016-04-07     ||    Wielkość: 123.19 KB    ||    Pobrany: 674          Pobierz

Oświadczenie dowożonego.rtf
Data modyfikacji: 2016-04-07     ||    Wielkość: 44.05 KB    ||    Pobrany: 526          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd