Get Adobe Flash player

Stypendium dla bezrobotnych podejmujących naukę  

Podstawa prawna: 

art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U.z 2008r. Nr  69 poz. 415 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącą szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej , gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100 % kwoty zasiłku podstawowego, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie* w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkolę, potwierdzające kontynuowanie nauki.

Do wniosku załącza się: 

  1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki wraz ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia. Dodatkowo, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej z zaświadczenia winno wynikać, że szkoła posiada status szkoły dla dorosłych, a w przypadku szkoły wyższej - system podjętych studiów,
  2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 

Wypłata stypendium z tytułu podjęcia nauki dokonywana jest z dołu, za okresy miesięczne na rachunek osobisty wnioskodawcy lub w kasie banku. 

Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje. 

* UWAGA - na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) za: 

- za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z powyższą zasadą nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

- za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

- za dochód na osobę w rodzinie uważa się dochód rodzinny podzielony przez liczbę osób w rodzinie. Wysokość dochodu miesięcznego nie może przekroczyć: 

· 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

· 351 zł na osobę w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać
w pokoju  nr 2
pod nr telefonu 95 755 2336 w. 13

Zasady przyznawania stypendium na naukę w PUP Sulęcin.pdf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 115.89 KB    ||    Pobrany: 296          Pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium na naukę.pdf
Data modyfikacji: 2016-11-15     ||    Wielkość: 297.92 KB    ||    Pobrany: 320          Pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium na naukę.rtf
Data modyfikacji: 2016-11-15     ||    Wielkość: 70.66 KB    ||    Pobrany: 275          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!