Get Adobe Flash player

Przygotowanie zawodowe

Ogólne zasady organizacji przygotowania zawodowego dorosłych:

 1. Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.
 2. Formy przygotowania zawodowego:
  1. Praktyczna nauka zawodu dorosłych - trwa od 12 do 18 miesięcy. Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności standardy wymagań egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu. Kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powołaną przez kuratora oświaty. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo.
  2. Przyuczenie do pracy dorosłych - trwa od 3 do 6 miesięcy. Ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych. Kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie.
 3. Program przygotowania zawodowego dorosłych, opracowywany jest przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Wymiar czasu tej formy aktywizacji nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nie może być realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.
 4. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.
 5. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu realizacji całego programu przygotowania zawodowego dorosłych i realizowane jest u pracodawcy. Pozostałe 20% czasu to nauka teorii, która prowadzona jest u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.
 6. Pracodawca i instytucja szkoleniowa prowadzą dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności:
  1. listy obecności, dziennik zajęć zawierający wykonywane zadania praktyczne i tematykę zajęć teoretycznych;
  2. wyniki sprawdzianów okresowych;
  3. wyniki i protokół z wewnętrznego egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony;
  4. rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.
 7. Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych:
  1. zapoznaje uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
  2. realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację tej realizacji;
  3. zapewnia uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
  4. zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
  5. przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznaje uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;
  6. przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
  7. zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
  8. niezwłocznie informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
  9. dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;
  10. umożliwia staroście wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych.
 8. Pracodawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.
  1. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
  2. Kopię zaświadczenia pracodawca przekazuje staroście.
 9. Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy nie może być realizowany w wyższym wymiarze czasu niż 8 godzin dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
 10. Instytucja szkoleniowa:
  1. realizuje zajęcia zgodnie z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
  2. informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
  3. dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności na zajęciach, podpisywane przez uczestników;
  4. wydaje uczestnikowi, który ukończył zajęcia teoretyczne, zaświadczenie zawierające zakres zrealizowanych zajęć przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
  5. dostarcza staroście i pracodawcy kopię zaświadczenia, o którym mowa w pkt 5.
 11. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową starosta rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, starosta kieruje uczestnika do innego pracodawcy w celu umożliwienia mu ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych.
 12. Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.
 13. Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie co najmniej:
  1. wykształcenia średniego;
  2. 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia;
  3. rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.
  4. Do zadań opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych należy w szczególności:
  5. zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
  6. wyznaczenie zadań praktycznych oraz organizacja zajęć teoretycznych przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
  7. nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz udzielanie mu wskazówek i niezbędnej pomocy;
  8. współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
  9. prowadzenie dokumentacji realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy.
 14. Po zakończeniu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych starosta kieruje uczestnika na egzamin sprawdzający do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę, wpisanej do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, wyłonionej z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych, zwanej dalej "instytucją egzaminującą".
 15. Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego lub na wniosek specjalisty do spraw rozwoju zawodowego. Osobie kierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych starosta wydaje pisemne skierowanie.
 16. Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych mogą zostać skierowane następujące osoby zarejestrowane w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotne:
  1. bezrobotni do 25 roku życia,
  2. bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  3. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  6. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  7. bezrobotni niepełnosprawni,
  8. oraz dodatkowo osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy, w następujących przypadkach:
  9. poszukujący pracy, którzy otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach o pomocy społecznej,
  10. poszukujący pracy uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  11. żołnierze rezerwy,
  12. pobierający rentę szkoleniową,
  13. pobierający świadczenie szkoleniowe, przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 17. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie wymaga pozytywnej opinii doradcy zawodowego.
 18. Starosta zawiera z wybranym pracodawcą albo z wybranym pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
 19. Skierowanie traci ważność w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach uniemożliwiającej realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych albo w przypadku nienależytego wywiązywania się uczestnika z nałożonych obowiązków.
 20. Utrata ważności skierowania następuje:
  1. po dniu, w którym upłynęła liczba godzin nieobecności na zajęciach powodująca przekroczenie wymiaru, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt. 10 Rozporządzenia,
  2. z dniem wręczenia uczestnikowi pisemnego powiadomienia starosty o utracie ważności skierowania w związku ze stwierdzonym nienależytym wywiązywaniem się uczestnika z nałożonych obowiązków, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
  3. W przypadku utraty ważności skierowania pracodawcy przysługuje refundacja poniesionych wydatków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. 6 Rozporządzenia.
 21. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych:
  1. bierze udział w zajęciach przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
  2. stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy;
  3. stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;
  4. przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;
  5. przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;
  6. okazuje staroście oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych odpowiednio: świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, świadectwo czeladnicze albo zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.
 22. Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:
  1. stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin przygotowania zawodowego dorosłych wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje,
  2. uczestnik zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA), przypadający w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
  3. za okres nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych stypendium nie przysługuje,
  4. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
  5. za każde 30 dni kalendarzowe odbywania przygotowania zawodowego dorosłych przysługują 2 dni wolne (za dni wolne przysługuje stypendium),
  6. okres odbywania przygotowania zawodowego dla dorosłych zalicza się do uprawnień emerytalno-rentowych (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe),
  7. starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia.
 23. Starosta w ramach nadzoru, w celu zapewnienia jakości realizacji przygotowania zawodowego dorosłych:
  1. analizuje dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych,
   1. listy obecności,
   2. dziennik zajęć zawierający wykonywane zadania praktyczne i tematykę zajęć teoretycznych,
   3. wyniki sprawdzianów okresowych,
   4. wyniki i protokół z wewnętrznego egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony,
   5. rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.
  2. wizytuje zajęcia realizowane w ramach programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców oraz w instytucji szkoleniowej;
  3. analizuje wyniki ankiet z oceny przebiegu przygotowania zawodowego.
 24. Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.
 25. Do wniosku o dokonanie refundacji wydatków pracodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.
 26. Wniosek o dokonanie refundacji wydatków zawiera:
  1. wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych z podaniem imion, nazwisk, miejsca i daty urodzenia;
  2. okresy uczestnictwa oraz formę realizowanego przygotowania zawodowego dorosłych;
  3. kwoty poniesionych wydatków na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz kwoty należnej refundacji;
  4. wskazanie rachunku bankowego pracodawcy, na który powinny być przekazane środki finansowe.
 27. Pracodawca składa wniosek o wypłatę premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych do powiatowego urzędu pracy oraz dołącza dokumenty: kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia, potwierdzającego zdanie egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.
 28. Wniosek o wypłatę premii zawiera:
  1. wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych z podaniem imion, nazwisk, miejsca i daty urodzenia;
  2. okresy uczestnictwa oraz formę realizowanego przygotowania zawodowego dorosłych;
  3. wskazanie rachunku bankowego pracodawcy, na który powinny być przekazane środki finansowe.
 29. Refundacja i i premia, udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów:
  1. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Pomoc, nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez pracodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:
   1. 200 tys. euro - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą;
   2. 100 tys. euro - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.
  2. rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6) i jest udzielana zgodnie z przepisami tych rozporządzeń. Pomoc, nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa otrzymanej w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dokonanie refundacji wydatków lub wniosku o wypłatę premii spowodowałaby przekroczenie:
   1. maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 30 tys. euro;
   2. skumulowanej kwoty pomocy dla rybołówstwa określonej dla Polski zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004.
 30. Wraz z wnioskiem o dokonanie refundacji wydatków i wnioskiem o wypłatę premii pracodawca przedkłada w powiatowym urzędzie pracy:
  1. zaświadczenia albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych;
  2. informacje o innej pomocy publicznej, jaką pracodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą, niezależnie od jej formy i źródła;
  3. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową pracodawcy.
 31. Starosta przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych na rachunek bankowy wskazany przez pracodawcę, w terminach określonych w umowie.
 32. Pracodawca korzystający z refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

 

Obowiązujące przepisy:

1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69 poz.415 z 2008r. z późniejszymi zmianami).

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr 61, poz. 502 z 2009r.).

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. nr 136, poz. 1118 z 2009r.).

 

Wniosek o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych.pdf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 127.39 KB    ||    Pobrany: 256          Pobierz

Wniosek o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych.rtf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 59.17 KB    ||    Pobrany: 246          Pobierz

Wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych.pdf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 230.2 KB    ||    Pobrany: 238          Pobierz

Wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych.rtf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 253.87 KB    ||    Pobrany: 247          Pobierz

Wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji wydatków z tytułu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.pdf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 110.28 KB    ||    Pobrany: 238          Pobierz

Wniosek pracodawcy o wypłatę premii po ukończonym programie przygotowania zawodowego dorosłych.pdf
Data modyfikacji: 2016-04-08     ||    Wielkość: 106.67 KB    ||    Pobrany: 261          Pobierz

Wniosek pracodawcy o wypłatę premii po ukończonym programie przygotowania zawodowego dorosłych.rtf
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 41.35 KB    ||    Pobrany: 242          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!