Get Adobe Flash player

Prace interwencyjne

Więcej informacji można uzyskać:  

- w pokoju nr:  23

- pod nr telefonu: 95 755 2336 wew. 14

Prace interwencyjne

 

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych, w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

W przypadku zatrudnienia bezrobotnego co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, refundacja nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę. 

Starosta może dokonywać zwrotu kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy, w kwocie nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.  

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów, o których mowa wyżej, dotyczących zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w wysokości nieprzekraczających kwoty zasiłku lub też do 18 miesięcy, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc. W tym przypadku pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

 

Starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50 roku życia do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy (lub przez okres 4 lat przy refundacji za co drugi miesiąc zatrudnienia). Wysokość refundacji uzależniona jest od prawa do świadczenia przedemerytalnego. W tym przypadku pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Aktualnie przyznawana kwota refundacji w Urzędzie Pracy w Sulęcinie wynosi 800 zł. plus składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.

 

Wniosek o organizację prac interwencyjnych.pdf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 527.35 KB    ||    Pobrany: 490          Pobierz

Wniosek o organizację prac interwencyjnych.rtf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 93.05 KB    ||    Pobrany: 429          Pobierz

Zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf
Data modyfikacji: 2018-02-08     ||    Wielkość: 782.6 KB    ||    Pobrany: 2,337          Pobierz

Zgłoszenie krajowej oferty pracy.rtf
Data modyfikacji: 2018-02-08     ||    Wielkość: 116.3 KB    ||    Pobrany: 1,625          Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Data modyfikacji: 2016-04-11     ||    Wielkość: 76.61 KB    ||    Pobrany: 1,499          Pobierz

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.pdf
Data modyfikacji: 2017-01-31     ||    Wielkość: 114.21 KB    ||    Pobrany: 878          Pobierz

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.docx
Data modyfikacji: 2017-01-31     ||    Wielkość: 24.88 KB    ||    Pobrany: 749          Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf
Data modyfikacji: 2016-04-11     ||    Wielkość: 373.54 KB    ||    Pobrany: 357          Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.docx
Data modyfikacji: 2016-04-11     ||    Wielkość: 21.33 KB    ||    Pobrany: 361          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!