Get Adobe Flash player

Pośrednictwo Pracy

  POŚREDNICTWO PRACY

  Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy nie pobiera żadnych opłat za świadczenie usług pośrednictwa pracy.

   

  Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy jest:

  • dostępne dla wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;
  • dobrowolne, co oznacza wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
  • równe dla wszystkich, co oznacza obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
  • jawne, co oznacza, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

   

  Do głównych zadań pośrednictwa pracy należy m. in.:

  • rozpoznawaniu lokalnego rynku pracy,
  • nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z pracodawcami,
  • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy wśród osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
  • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  • informowaniu pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  • kierowaniu do pracy kandydatów spełniających oczekiwania pracodawców.

 • U*W*A*G*A !

  Oferta pracy – oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalność w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

  Pracodawco pamiętaj !

  Oferta pracy  nie może zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
  Po zarejestrowaniu oferty pracy w bazie urzędu propozycja jest upowszechniania według ustaleń z pracodawcą i przedstawiana przez pośredników pracy PUP osobą zarejestrowanym w urzędzie, dla których stanowi ofertę odpowiedniej pracy. 

   

  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
  Ofertę można zgłosić:

  1. elektronicznie - za pomocą formularza na stronie www.praca.gov.pl
  2. pisemnie - na formularzu, który można pobrać w siedzibie urzędu w pokoju nr 1, lub pobrać ze strony internetowej www.pupsulecin.pl i dostaczyć do urzędu pracy:
   • Drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin;
   • Osobiście w siedzibie urzędu w pokoju nr 1;
   • Pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
   • Faksem na nr (95) 755 2336, (95) 755 3644 wew. 15

   

  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeśli pracodawca:

  • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
  • W okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

   

  Szanowny Pracodawco !

  Opisz dokładnie ofertę pracy:

  • miejsce i stanowisko pracy,
  • wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności kandydata
  • podaj realne wynagrodzenie
  • wskaż formę i rodzaj zatrudnienia
  • wyznacz osobę odpowiedzialną za kontakt oraz rozmowy z kandydatami


  Pamiętaj –  jeśli zgłoszenie  oferty pracy zawiera rzetelne informacje o charakterze danej pracy oraz wyraźnie wskazuje oczekiwania przyszłego pracodawcy zwiększa się szansa na szybką realizację oferty oraz pozyskanie odpowiedniej kadry.

   

  Oferty pracy zamieszczane są na tablicy ogłoszeń PUP w Sulęcinie, w czwartkowym wydaniu Gazety lubuskiej oraz na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl

   

  Korzystając z usług pośrednictwa pracy pracodawca ma prawo wyboru formy realizacji oferty pracy.


  Formy pośrednictwa pracy

  Pośrednictwo niezawierające danych umożliwiających identyfikacje pracodawcy (OFERTA ZAMKNIĘTA) – pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane. Oferta pracy udostępniona jest w pełnym zakresie wyłącznie bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

 • Pośrednictwo zawierające dane umożliwiające identyfikację pracodawcy (OFERTA OTWARTA) – udostępnia się wszystkie informacje włącznie z adresem pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy zamieszcza ofertę na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl. Z oferty mogą korzystać także osoby niezarejestrowane w urzędzie. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, często bez wiedzy pośredników pracy oraz bez obowiązku wydania skierowania do pracy.

 • Giełda pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. PUP – Sulęcin  dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

 • Targi pracy - spotkania trwające dzień lub dwa, podczas których informacje o wszelkich proponowanych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu. PUP wspólnie z pracodawcami organizuje miejsca targów, rozpowszechnia informacje o targach i ew. umieszcza oferty w okazjonalnym katalogu, a pracodawca organizuje własne stanowisko i zapewnia jego obsługę oraz informuje PUP o zatrudnieniu bezrobotnych.

Więcej informacji: 
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie,
pokój nr 1
Tel. 95 755 23 36 wew. 12

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd