Get Adobe Flash player
                                                          

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2015 

Dyrektora PUP w Sulęcinie z dnia 09.01.2015r.

         

 

 

 

REGULAMIN

w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Sulęcinie

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 §1 

Niniejszy Regulamin opracowany jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity; Dz. U. z  2013r., poz. 674, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz 651, z późn. zm.);
 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie  przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 456 z późn. zm.);
 4. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013r. str. 1 ),
 5. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. nr 59, z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,  poz. 672, z późn. zm.).

 §2 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie;
 2. „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity; Dz. U. z  2013r.  poz. 674, z późn. zm.);
 3. „rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności  na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 456, z późn. zm.);
 4. „przeciętnym wynagrodzeniu” – należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1440, z późn. zm.).
 5. „bezrobotnym” – oznacza to osobę spełniającą przesłanki  art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 6. „absolwencie CIS” – oznacza to absolwenta centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2011r. nr 43, poz. 225 i nr 205, poz. 1211), który przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczył w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymał zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a, osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej.
 7. „absolwencie KIS” – oznacza to absolwenta klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrud¬nieniu socjalnym, który uczestniczył w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust 5a, oraz zrealizował postanowienia kontraktu socjalnego. 

 § 3 

 1. Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 2 i ust. 1 b ustawy oraz przepisami rozporządzenia Starosta może ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS i absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane  z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 4 -krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
 2. Dofinansowanie przyznaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Urzędu a bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS.
 3. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27.04.2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.
 4. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013r. str. 1 ),i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzeń z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 

 § 4 

 1. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, zamierzający założyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do niej składają do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej  wniosek o przyznanie z  Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane  z podjęciem tej działalności wraz z odpowiednimi załącznikami.
 2. Środki, o których mowa w § 3 ust.1 Regulaminu  mogą być przyznane bezrobotnemu jeżeli:
  1. złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek;
  2. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
   1. nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a  ustawy,
   2. z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
   3. po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub  inną formę pomocy określoną w ustawie;”;
  3. nie otrzymał dotychczas bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej  lub przystąpienie do niej;
  4. nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  5. nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  6. nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz 1661, z późn. zm.);
  7. uczestniczył w rozmowie z doradcą zawodowym w sprawie zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,
  8. uzyskał pozytywną opinię komisji ds. przyznawania środków, oraz, jeśli
  9. Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.
 3. Wniosek absolwenta CIS lub absolwenta KIS o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy zostały spełnione warunki określone w ust. 2 pkt 1 oraz  pkt 3-9. 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

§5.

 1.  Osoba bezrobotna, absolwent CIS lub absolwent KIS ubiegający się o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej składają w powiatowym urzędzie pracy wniosek, zawierający:
  1. imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS;
  2. adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS i adres siedziby spółdzielni socjalnej;
  3. numer PESEL bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS;
  4. kwotę wnioskowanych środków;
  5. rodzaj działalności gospodarczej, którą ma prowadzić zakładana spółdzielnia;
  6. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską  Klasyfikacją Działalności (PKD);
  7. kalkulację kosztów związanych z podjęciem przez spółdzielnię socjalną działalności oraz źródła ich finansowania;
  8. specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu lub wkład do spółdzielni socjalnej, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności;
  9. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków;
  10. podpis bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS.
 2. Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązani są dołączyć:
  1. nieotrzymaniu  bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych  na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej,
  2. nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  3. nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel  spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
  4. wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
  5. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),
  6. niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej,
  7. oraz pisemne oświadczenie założycieli spółdzielni socjalnej o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszy Pracy przyznanych na założenie spółdzielni socjalnej, które będą wniesione przez członków do spółdzielni socjalnej.
 3. Bezrobotni zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej zawierający informacje, o których mowa w ust. 1 oraz indywidualne oświadczenia, o których mowa w ust. 2.
 4. Absolwenci CIS i absolwenci KIS zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej zawierający informacje, o których mowa w ust. 1, oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2 .
 5. Bezrobotni, absolwenci CIS i absolwenci KIS zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej zawierający informacje, o których mowa w ust. 1, oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2.
 6. Bezrobotny, absolwenci CIS lub absolwenci KIS ubiegający się o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek, zawierający:
  1. imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS;
  2. adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS i adres siedziby spółdzielni socjalnej;
  3. numer PESEL bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS;
  4. kwotę wnioskowanych środków;
  5. informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej;
  6. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków;
  7. oświadczenia, o których mowa ust. 2 pkt 1-6;
  8. podpis bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS; 
 7. Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołącza:
  1. uchwałę spółdzielni socjalnej o przyjęciu bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS jako członka oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do ich zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu;
  2. pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  3. pisemną informację spółdzielni socjalnej o tym, że nie znajduje się ona w stanie likwidacji;
  4. pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni.
 8. Do wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołączają:
  1. zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w  zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z 2008r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011r. Nr 233, poz. 1381),
  2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w pkt 1 (tj. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis). 

§ 6

 1.  Środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej nie mogą być przeznaczone na:
  1. zakup samochodu osobowego (z wyłączeniem transportu osób taksówkami), chyba, że rodzaj planowanej działalności uzasadnia taki zakup; w przypadku zakupu samochodu dostawczego jak i osobowego, rozliczeniu podlegają koszty do kwoty nie przewyższającej 70% wartości dofinansowania,
  2. zakup towaru handlowego w kwocie przewyższającej 50 % wartości dofinansowania,
  3. zakup akcji, obligacji, udziałów w spółce, kaucje,
  4. opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo, materiały biurowe itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, skarbowe, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników,
  5. koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu) oraz koszty abonamentów,
  6. ubezpieczenia, podatki, akcyzę,
  7. wycenę rzeczoznawcy,
  8. wykup koncesji, licencji oraz zezwoleń,
  9. koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania,
  10. szkolenia i kursy,
  11. odzież, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanych odrębnymi przepisami,
  12. remont, modernizację lub adaptację lokalu, do którego bezrobotny nie posiada tytułu własności lub dzierżawy wieczystej,
  13. remont, modernizację lub adaptację lokalu w kwocie przewyższającej 30 % wartości dofinansowania, w sytuacji jeżeli bezrobotny posiada tytuł własności lub dzierżawy wieczystej lokalu,
  14. remont i modernizację maszyn i urządzeń,
  15. zakup narzędzi i maszyn z przeznaczeniem wykorzystania do remontu,
  16. reklamę w kwocie przewyższającej 10 % wartości dofinansowania,
  17. spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań,
  18. zakup środków (towarów i usług) od współmałżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii bocznej. 
 2. Środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej nie może być przyznane na:
  1. handel detaliczny oparty o sprzedaż bezpośrednią,
  2. firmę działającą wyłącznie poza granicami kraju,
  3. prowadzenie biura pożyczkowego lub kredytowego,
  4. prowadzenie lombardu,
  5. prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich.
 3. Wydatkowanie przyznanych środków dokumentowane będzie na podstawie: faktur, rachunków, umów cywilno-prawnych oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty, przedłożonych w oryginale (do wglądu) w momencie dokonywania rozliczenia dofinansowania.
 • za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty, tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatności kartą płatniczą.
 • w przypadku dokumentowania zakupu dokonanego na podstawie umowy kupna-sprzedaży należy przedstawić: umowę kupna sprzedaży wraz z deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy – druk PCC) i dowodem uiszczenia podatku, oświadczenie o braku pokrewieństwa ze sprzedającym, wycenę wartości rynkowej przedmiotu umowy, którego wartość  musi przekraczać 1.000,- zł sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę.
 • wszystkie zakupione w oparciu o fakturę lub rachunek rzeczy używane, których cena zakupu przekracza 5.000,- zł wymagają wyceny uprawnionego rzeczoznawcy. 

Nie dopuszcza się jako formy udokumentowania poniesienia kosztów KOMPENSATY lub POTRĄCENIA przewidzianego w art. 498 § 1 KC.  

§ 7

 1.  Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu jego kompletności (np. wypełnieniu wszystkich punktów wniosku oraz dołączenie wszystkich wymaganych załączników).
 2. Wnioski złożone bez kompletu załączników oraz zawierające braki formalne które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez urząd terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 3. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej, w terminie 30 dni od złożenia  kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
 4. Termin 30 dni liczy się od złożenia (dostarczenia) ostatniego dokumentu.
 5. Dyrektor Urzędu celem wstępnego rozpatrywania wniosków może powołać Komisję, w skład  której wchodzą:
  1. pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. finansowo-księgowych,
  2. pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej,
  3. przedstawiciele Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 6. Wyznaczenie osób do składu Komisji następuje z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
 7. Komisja jest organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu powołanym do celów rozpatrywania i wstępnego opiniowania wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Ostateczna akceptacja lub odmowa przyjęcia wniosku należy do Dyrektora Urzędu.
 8. Prace Komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania podmiotów wnioskujących o przyjęcie środków, bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład Komisji.
 9. Ustala się następujące kryteria oceny stosowane przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie środków na założenie  lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej:
  1. stan przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnej;
  2. zbieżność pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym (wykształceniem, odbytymi szkoleniami, kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem zawodowym) a planowanym przedsięwzięciem;
  3. formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku,
  4. rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć wnioskodawca,
  5. przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia planowanego przedsięwzięcia (pozyskani przyszli kontrahenci – dostawcy, odbiorcy; rozeznanie rynku),
  6. ocena planowanej działalności gospodarczej (pomysł, innowacyjność, szanse powodzenia planowanego przedsięwzięcia i zapotrzebowanie na rynku, kierunki rozwoju firmy),
  7. proponowana forma zabezpieczenia,
  8. przeznaczenie środków na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności gospodarczej,
  9. spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie
 10. W przypadku nie poinformowania Urzędu o zmianie miejsca zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, list wysłany za potwierdzeniem odbioru, na dotychczasowy adres będzie uznany za dostarczony.
 11. Złożenie wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
 12. Złożenie wniosku nie zwalnia bezrobotnego ze stawiania się w urzędzie na wyznaczone wizyty.  

ROZDZIAŁ IV

PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 8

 1. Bezrobotnemu na zasadach i w wysokości określonej zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu  mogą być przyznane jednorazowo środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 4, przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy pomiędzy starostą a bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS.
 3. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, któremu zostały przyznane środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinien  wydatkować otrzymane środki oraz rozliczyć       się i udokumentować  wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z  terminem określonym w umowie. 

§ 9

 1. Umowa o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do:
  1. wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem, środków otrzymanych przez  bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS;
  2. złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie określonym w umowie;
  3. zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy;” w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:
   1. otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
   2. członkostwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej,
   3. złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w §5 ust. 2,
   4. naruszy inne warunki umowy.
  4. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w terminie;
   1. określonym w umowie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
   2. 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu,  za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.
 2. W przypadku umowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej:
  1. za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę określoną w umowie ze starostą, wynikającą z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej,
  2. środki te podlegają przekazaniu przez starostę w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.
 3. Starosta może przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku, gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS.
 4. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, którzy otrzymali jednorazowo środki z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, lub w jego imieniu spółdzielnia socjalna przedkładają staroście rozliczenie otrzymanych i wydatkowanych środków. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, którzy otrzymali środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, przedkładają ponadto staroście potwierdzenie wpłaty tych środków do spółdzielni socjalnej.
 5. Rozliczenie wydatkowanych środków przyznanych bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS na założenie spółdzielni socjalnej zawiera zestawienie kwot wydatkowanych w terminie określonym w umowie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 5.
 6. Starosta na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS lub spółdzielni socjalnej uznaje w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 4, za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji, o której mowa w §5 ust.1 pkt 8, mieszczące się w kwocie przyznanych środków, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w ramach spółdzielni.
 7. Rozliczenie wydatkowanych środków przyznanych bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej zawiera kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu.
 8. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS podlegają zwrotowi w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 9. Starosta w trakcie wykonywania umowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej dokonuje oceny prawidłowości jej wykonania.
 10. Umowa zawarta pomiędzy starostą a bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS oraz jej zmiany  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. Zawarcie umowy uzależnione jest od odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu  przyznanych środków. 

ROZDZIAŁ V

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 

§10

 1. Zawarcie umowy o dofinansowanie uzależnione jest od złożenia przez bezrobotnego, absolwenta   CIS lub absolwenta KIS, odpowiedniego zabezpieczenia ewentualnego zwrotu środków Funduszu Pracy przyznanych jednorazowo na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienia do niej.
 2. Dopuszczalne formy zabezpieczenia zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, to:
  1. gwarancja bankowa;
  2. blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  3. weksel z poręczeniem wekslowym (aval);
  4. poręczenie;
  5. zastaw na prawach i rzeczach;
  6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 

§ 11

 1.  W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt. 3 i 4 Regulaminu, akceptowalną formą są:
  1. poręczenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez co najmniej trzech poręczycieli będących osobami fizycznymi, którzy osiągają łącznie miesięczny dochód brutto wynoszący minimum 25% wnioskowanej kwoty dofinansowania, przy czym dochód jednej z tych osób wynosi minimum 2.000,- zł. brutto. Dopuszczalne jest przyjęcie dwóch poręczycieli, jeżeli ich łączny dochód brutto stanowi minimum 40% kwoty przyznanego dofinansowania.
  2. poręczenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilansu oraz rachunku  zysków i strat.
 2. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 , może być osoba fizyczna:
  1. pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony  lub określony nie krótszy niż 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, niebędąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,
  2. prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, a osoba prowadząca ww. działalność nie posiada zaległości w ZUS i US z tytułu jej prowadzenia,
  3. posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej,  w wieku nie przekraczającym 70 lat.
 3. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być:
  1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  2. współmałżonek wnioskodawcy jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub w formie spółki osobowej prawa handlowego i pozostaje z wnioskodawcą w małżeńskiej wspólności majątkowej,
  3. współmałżonek  poręczyciela, jeżeli pozostaje z nim w małżeńskiej wspólności majątkowej,
  4. osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje/dofinansowania, refundacje),
  5. osoba, której aktualne zobowiązania finansowe pomniejszają wynagrodzenie lub dochód poniżej kwoty wskazanej w ust. 1 pkt 1 dla poręczenia cywilnego i wekslowego,
  6. osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej.
 4. W przypadku poręczenia zwrotu otrzymanych z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej przez osobę fizyczną, poręczyciel przedkłada staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Poręczyciel, o  którym  mowa  w  ust. 4,   potwierdza   własnoręcznym   podpisem   prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
 6. Dyrektor Urzędu, w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie – przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, może zażądać od poręczycieli oraz od poręczycieli wekslowych przedłożenia aktualnych zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach lub innych dokumentów finansowych pozwalających ocenić zdolność zabezpieczenia środków.
 7. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w § 10 ust. 2, suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot przyznanych środków wraz z odsetkami.
 8. W przypadku zabezpieczeń o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i pkt 2, kwota zablokowanych lub gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na który zostaną ustanowione wynosi min. 2 lata.
 9. W przypadku zabezpieczeń o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5, wartość praw lub rzeczy będących przedmiotem zastawu będzie przekraczać 30% kwoty otrzymanej, z uwzględnieniem spadku wartości przedmiotu zastawu w okresie obowiązywania tej formy zabezpieczenia.
 10. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 6, kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego będzie podwyższona o 30% kwoty otrzymanej.
 11. W przypadku niespełnienia przez poręczycieli lub formę zabezpieczeń, wymogów określonych niniejszym Regulaminem, ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia w tym ilości poręczycieli podejmuje Dyrektor Urzędu uwzględniając adekwatność formy zabezpieczenia pod kątem możliwości wyegzekwowania ewentualnych nienależnych świadczeń.
 12. Wypłata przyznanych środków następuje wyłącznie na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
 13. Osoba bezrobotna, której przyznano na podstawie umowy środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,  traci status bezrobotnego od następnego dnia po dniu otrzymania tych środków. W tym celu zobowiązana jest dzień po wpłynięciu środków na konto dostarczyć do Urzędu potwierdzenie, że środki wpłynęły na konto z podaniem daty wpływu. 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§12.

 1. Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor Urzędu.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą wpływać na umowę zawartą przed dokonaniem zmian w Regulaminie, chyba że strony wyrażą zgodę na zmianę umowy stosownym aneksem do umowy. 
 3. W szczególnych sytuacjach, odpowiednio uargumentowanych, Dyrektor może podjąć decyzję niezgodną z postanowieniami niniejszego regulaminu, o ile nie jest ona sprzeczna z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.01.2015r.

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej.pdf
Data modyfikacji: 2018-01-25     ||    Wielkość: 563.33 KB    ||    Pobrany: 327          Pobierz

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej.doc
Data modyfikacji: 2018-01-25     ||    Wielkość: 368.02 KB    ||    Pobrany: 241          Pobierz

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej.pdf
Data modyfikacji: 2018-01-25     ||    Wielkość: 705.46 KB    ||    Pobrany: 265          Pobierz

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej.doc
Data modyfikacji: 2018-01-25     ||    Wielkość: 350.87 KB    ||    Pobrany: 213          Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Data modyfikacji: 2016-04-11     ||    Wielkość: 76.61 KB    ||    Pobrany: 1,499          Pobierz

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.docx
Data modyfikacji: 2017-01-31     ||    Wielkość: 24.88 KB    ||    Pobrany: 749          Pobierz

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.pdf
Data modyfikacji: 2017-01-31     ||    Wielkość: 114.21 KB    ||    Pobrany: 878          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!