Get Adobe Flash player

Opieka nad osoba zależną

Więcej informacji można uzyskać:  

- w pokoju nr: 22
  - pod nr telefonu: 95 755 2336 wew. 35

 Zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi  do lat 7 oraz  kosztów opieki nad osobą zależną w PUP Sulęcin

 
Podstawa prawna: art. 61 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U z 2016r. poz. 645 z późn. zm.). 
 
§ 1 
 
Bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej  jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, Starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku,  o którym mowa  w art. 72 ust. 1 pkt 1, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
§ 2 
 1. Refundacji poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej na okres:
  1. 6 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową 
  2. odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia
 2. Refundacja o której mowa w ustępie pierwszym przysługuje od dnia złożenia wniosku.
 3. Na wniosek osoby, o której mowa w §1, Starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem. 
 
§ 3 
 1. Wzór wniosku o refundację poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 2. Do wniosku załącza się: 
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp.  w przypadku innej pracy zarobkowej,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu aktu urodzenia dziecka
  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty z tytułu opieki nad dzieckiem, np.: rachunki za przedszkole, umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem, rachunki z innych instytucji (agencji) opiekującymi się dzieckiem,
  • zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganego przychodu za miesiąc za, który osoba składa wniosek       o refundację,
 
§ 4 
 1. Refundacja dokonywana jest za udokumentowane miesiące na rachunek osobisty wnioskodawcy lub w banku        w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy , nie później niż  w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu , za który świadczenie jest wypłacane. W przypadku, gdy do dnia poprzedzającego  termin wypłaty świadczenia  bezrobotny nie przedłoży oświadczenia o przychodach powiatowy urząd pracy  wstrzymuje wypłatę świadczenia.   
 2. Kwota refundacji w miesiącu nie może przekroczyć  50% podstawowej wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Kwotę refundacji za niepełny miesiąc  ustala się dzieląc kwotę  maksymalnej refundacji tj. 50% zasiłku przez       30   i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie , za który świadczenie przysługuje, przy czym refundacja nie może być wyższa niż kwota faktycznie poniesionych przez osobę uprawnioną, kosztów         z tego wniosku.
 
§ 5 
 
Na zasadach określonych w §1 - §4 może nastąpić  również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną* 
 
*Za osobę zależną -  uznaje się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą wnioskującą lub pozostającą nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
 

Dokumenty wymagane do przyznania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 

 

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Umowa z opiekunką
 3. Skierowanie na staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych
 4. Umowa o pracę

Co miesiąc do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o osiągniętym wynagrodzeniu w miesiącu, za który następuje refundacja kosztów opieki
 2. Oświadczenie opiekunki o otrzymanym wynagrodzeniu
 3. Pokwitowanie opłaty z przedszkola

 

Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem - nad osoba zależną.pdf
Data modyfikacji: 2017-03-30     ||    Wielkość: 351.37 KB    ||    Pobrany: 487          Pobierz

Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem - nad osoba zależną.rtf
Data modyfikacji: 2017-03-30     ||    Wielkość: 56.57 KB    ||    Pobrany: 372          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd