Get Adobe Flash player

Bon na zasiedlenie

Zasady przyznawania BONU NA ZASIEDLENIE dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
 
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz. U z 2016r.  poz. 645 z późn.zm.),
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1967r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 380 z późn.zm.),
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn.zm),
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013),
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1808),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.2014r.  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 311 z późn.zm).
 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

 1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia , dla którego Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie, zwany dalej Urzędem ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, Starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 1. z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie, który będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; 
 2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; 
 3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy. 
  Wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

2. Bon na zasiedlenie nie może otrzymać osoba bezrobotna, która:

 1. posiada stałe lub czasowe zameldowanie w miejscowości, w której planuje zamieszkać oraz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą;
 2. zamierza podjąć zatrudnienie w ramach stosunku służbowego w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, pełnić służbę wojskową kontraktową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przygotowawczą, kandydacką, okresową służbę wojskową lub zasadniczą służbę w obronie cywilnej i służbę zastępczą lub też zatrudnienie, w ramach którego nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym.
 3. Zabezpieczeniem spłaty przez bezrobotnego kwoty bonu na zasiedlenie w przypadku niewywiązania się przez niego z postanowień umowy w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą,  jest poręczenie jednej osoby fizycznej której miesięczny dochód brutto wynosi nie mniej niż 2.500 zł.
 
Poręczycielem może być osoba fizyczna:
 1.  pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą posiadającym siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości; zatrudniona na czas nieokreślony  lub określony nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o przyznawania bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą; niebędąca w okresie wypowiedzenia; wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne;
 2. prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości  a osoba prowadząca ww. działalność nie posiada zaległości w  ZUS i US z tytułu jej prowadzenia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się z podatku w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 3. posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej,  w wieku nie przekraczającym 70 lat;
 4. będąca współmałżonkiem wnioskodawcy jeżeli nie pozostaje z wnioskodawcą w małżeńskiej wspólności majątkowej. 
 Jeżeli poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim do zawarcia umowy poręczenia konieczna jest zgoda współmałżonka.
  
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW W RAMACH BONU NA ZASIEDLENIE
 
Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 
 WYMAGANE DOKUMENTY
 
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wraz następującymi załącznikami:
 1. Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia/powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej (wzór stanowi zał. nr 1 do wniosku) lub,
 2. Oświadczenie osoby bezrobotnej do 30 roku życia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po otrzymaniu bonu na zasiedlenie (wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku).
 3. Oświadczenie współmałżonka osoby bezrobotnej (wzór stanowi załącznik nr 3 do wniosku),
 4. Oświadczenie poręczyciela (wzór stanowi załącznik nr 4 do wniosku).
 PROCEDURA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE
 
Złożony wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie wraz z załącznikami rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od dnia wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie, zwanego dalej Urzędem. W przypadku przedłożenia niekompletnego wniosku, wymagającego uzupełnienia, Urząd wzywa w terminie wskazanym do uzupełnienia braków pod rygorem negatywnego rozpatrzenia wniosku.
 
Urząd informuje wnioskodawcę pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku. Od wniosku rozpatrzonego negatywnie nie przysługuje odwołanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Urząd wzywa  bezrobotnego do kontaktu z pracownikiem Urzędu w ciągu siedmiu dni od odebrania pisma,  celem ustalenia terminu podpisania umowy. W ustalonym terminie pomiędzy stronami zawierana jest umowa.
 
Dyrektor Urzędu, działający z upoważnienia Starosty,  przed  zawarciem umowy w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, może zażądać od poręczycieli oraz od poręczycieli przedłożenia aktualnych zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach lub innych dokumentów finansowych pozwalających ocenić zdolność zabezpieczenia środków. 
Bezrobotny otrzymuje bon na zasiedlenie w  dniu podpisania umowy o przyznanie środków Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.
 
Środki finansowe w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższe jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, wypłacane są niezwłocznie jednorazowo na wskazany przez bezrobotnego rachunek bankowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez bezrobotnego bonu na zasiedlenie.
 
OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO

1. Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny jest obowiązany w terminie:

 1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do Urzędu dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w warunkach przyznania bonu na zasiedlenie pkt 1 lit. b;
 2. do 7 dni, od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, przedstawić w Urzędzie pisemne oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej;
 3. do 7 dni, od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić w Urzędzie pisemne oświadczenie o podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w warunkach przyznania bonu pkt 1 lit. b;
 4. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. 

Do spełnienia warunku zalicza się okresy:

 • zwolnienia lekarskiego,
 • urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/rodzicielskiego, 
 • pobierania zasiłku chorobowego/opiekuńczego, 
 • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, 
 • odbywania służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych 
 • stosunku służbowego w Służbie Celnej,
 • usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 • urlopu wychowawczego
 • – o ile spełniony zostanie warunek, o którym mowa w warunkach przyznania bonu na zasiedlenie pkt 1 lit. a.
 Do spełnienia warunku nie zalicza się okresów:
 • usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia,
 • urlopu bezpłatnego z zastrzeżeniem urlopu bezpłatnego udzielanego na czas odbywania służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, 
 • stosunku służbowego w Policji,
 • pełnienia służby wojskowej kontraktowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przygotowawczej, kandydackiej, okresowej służby wojskowej lub zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
 • odbywania stażu podyplomowego, w ramach którego lekarz/lekarz dentysta wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania tego zawodu,
 • zatrudnienia w ramach umowy stypendialnej zawartej z klubem sportowym, oraz
 • zawieszenia działalności gospodarczej.
 2. Dokumentami potwierdzającymi podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej mogą być: 
 1. w przypadku zatrudnienia, innej pracy zarobkowej:
  • kserokopia umowy o pracę i  zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wykonywaniu innej pracy zarobkowej z adnotacją o wysokości osiąganego wynagrodzenia i opłacaniu składek  na ubezpieczenie społeczne w poszczególnych miesiącach zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub
  • imienne raporty ZUS RCA za okres 6 miesięcy zatrudnienia, wykonywania innej pracy    zarobkowej lub
  • kserokopie list płac z potwierdzeniem odbioru  wynagrodzenia przez zatrudnionego za poszczególne miesiące zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej;
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  • kserokopie deklaracji zgłaszającej do ubezpieczeń ZUS ZUA i
  • kserokopie deklaracji ZUS DRA za poszczególne miesiące prowadzenia działalności gospodarczej wraz z kserokopiami dowodów wpłaty lub;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających przychód, w zależności od wybranej formy opodatkowania (opodatkowanie na zasadach ogólnych, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) za poszczególne miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.
POMOC PUBLICZNA
 
W przypadku gdy osoba bezrobotna w ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie podejmie działalność gospodarczą to bon na zasiedlenie staje się dla beneficjenta pomocą de minimis. Dniem udzielenia pomocy jest dzień przedstawienia w PUP w Sulęcinie dokumentu świadczącego o podjęciu działalności gospodarczej. Oznacza to, że wraz z dokumentem o rozpoczęciu działalności gospodarczej posiadacz bonu zobowiązany jest przedstawić do Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie następujące dokumenty:
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013)
 • oświadczenie o pomocy de minimis, którą beneficjent bonu na zasiedlenie ewentualnie otrzymał do czasu złożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej
 ZWROT ŚRODKÓW
 1.  Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu, w przypadku:
  1. nieprzedłożenia w Urzędzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku o którym mowa w warunkach przyznania bonu na zasiedlenie pkt 1 lit. b;
  2. nieprzedłożenia w Urzędzie w terminie 7 dni od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, oświadczenia o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
  3. nieprzedłożenia w Urzędzie w terminie 7 dni od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, oświadczenia o podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku o którym mowa w warunkach przyznania bonu na zasiedlenie pkt 1 lit. b.
 2. W przypadku nieudokumentowania, w terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie, pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy kwota pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie podlegać będzie zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.  
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.pdf
Data modyfikacji: 2017-03-30     ||    Wielkość: 596.89 KB    ||    Pobrany: 776          Pobierz
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.rtf
Data modyfikacji: 2017-03-30     ||    Wielkość: 154.83 KB    ||    Pobrany: 413          Pobierz
 

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd